Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti ATELIÉR AKF, s.r.o.

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Spoločnosť

Prevádzkovateľom webovej stránky Dobrá Fotka Online (dobrafotka.online) a poskytovateľom online kurzov fotografie je Spoločnosť ATELIÉR AKF, s.r.o., IČO: 46 550 275, so sídlom a prevádzkou na ul. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava – Staré Mesto (ďalej len Spoločnosť), zapísaná v obchodnom registri OS BA I oddiel: Sro, vložka 79756/B.
Spoločnosť poskytuje služby v oblasti vzdelávania vo fotografii a v oblastiach s ňou súvisiacich, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

Účastník

Účastník je osoba, ktorá vyplnením záväznej prihlášky na web stránke dobrafotka.online prejavila svoj záujem o účasť na kurze z Online programu Dobrá Fotka.

Prihlásenie

Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom vzniká na základe odoslanej objednávky – prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Minimálny vek na samostatné prihlásenie účastníka je 18 rokov.

Pre prihlásenie maloletého účastníka, je podmienkou vyplnenie a odoslanie prihlášky rodičom, resp. právnym zástupcom maloletého

Rezervácia miesta na kurze

Rezervácia miesta na kurze je platná v momente prijatia platby na účet Spoločnosti.

V prípade naplnenia kapacít kurzu má Spoločnosť právo odmietnuť účastníka, ktorého platba bola na účet spoločnosti pripísaná neskôr ako platba iného účastníka alebo nebola pripísaná na účet Spoločnosti do začiatku konania kurzu.

Platba kurzovného

Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet vo Všeobecnej Úverovej Banky. Číslo účtu Spoločnosti vo Všeobecnej Úverovej Banke v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0029 8769 5857, variabilný symbol je uvedený vo výzve na platbu, ktorú účastník kurzu obdrží na základe odoslanej objednávky.

Splatnosť kurzovného je 3 dni. V prípade objednávky účastníka „na poslednú chvíľu“ je splatnosť kurzovného okamžite.

100% Garancia spokojnosti s kurzom fotografie

Spoločnosť účastníkovi garantuje, že ak účastník kurzu počas prvých 60 minút (1 hodina) prejaví nespokojnosť s kvalitou kurzu alebo profesnými znalosťami lektora a túto nespokojnosť jasne odkomunikuje s lektorom alebo prítomným office managerom, bude účastníkovi vrátených 100% kurzovného.

Neúčasť účastníka na kurze

V prípade, ak sa účastník bez písomného oznámenia nedostaví na objednaný kurz alebo sa zúčastní iba časti kurzu (účastník sa na kurz dostaví po stanovenom začiatku kurzu alebo kurz opustí pred ukončením) alebo z akýchkoľvek dôvodov na strane účastníka odmietne pokračovať alebo dokončiť kurz (aj v náhradnom termíne) nevzniká účastníkovi nárok na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz.

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné:

Písomné (mail) alebo telefonické stornovanie účasti na kurze menej ako 48 hodín pred začiatkom konania kurzu = storno poplatok 100% z ceny kurzovného.

Písomné (mail) alebo telefonické stornovanie účasti na kurze 2-4 dní pred dňom konania kurzu = storno poplatok vo výške 60% z ceny kurzovného.

Písomné (mail) alebo telefonické stornovanie účasti na kurze 4-10 dní pred konaním kurzu = storno poplatok 40% z ceny kurzovného.

Písomné (mail) alebo telefonické stornovanie účasti na kurze 11 alebo viac dní pred konaním kurzu = vrátime vám plnú cenu kurzovného.

Ako stornovať svoju účast na kurze

Stornovať svoju účasť na kurze je možné písomne, mailom na adresu objednavka@dobrafotka.sk

Stornovať svoju účasť na kurze je možné telefonicky na tel. čísle +421 911 253 686.

Organizačné zmeny

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena lektora, zmena termínu konania, zmena učebného materiálu a pod.) Všetky prípadné zmeny budú účastníkovi kurzu oznámené e-mailom najneskôr 24 hodín pred začiatkom kurzu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo preložiť termín kurzu v prípade skupiny s počtom účastníkov nižším ako 4 a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne.

Spoločnosť si vyhradzuje právo ponúknuť účastníkovi náhradný termín podľa možností Spoločnosti.

Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú účastníci so skôr uhradeným rezervačným poplatkom. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

Ochrana osobných údajov

Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 3 rokov od jeho ukončenia.

Kontaktné údaje

Vaše kontaktné a osobné údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi v prípadoch vyžadujúcich odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť.

Ak nám zašlete objednávku na poskytované služby, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli doplneniu informácií potrebných pre spracovanie vašej objednávky a/alebo požiadavky. Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. sa týmto zaväzuje, že Vaše osobné informácie neodovzdá tretej strane bez vášho dovolenia.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. prijala opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom, ich nepresnosti alebo zneužitia.

Správnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. môže z vlastnej vôle alebo na základe vašej žiadosti doplniť, opraviť alebo vymazať akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou tejto stránky.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. marca 2021.

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s.r.o., IČO: 46 550 275, so sídlom a prevádzkou na ul. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, zapísaná v obchodnom registri OS BA I oddiel: Sro, vložka 79756/B.

Zodpovedná osoba: Branislav Vaněk, konateľ

Tel. číslo: +421 911 253 686, mail: info@dobrafotka.sk

Najbližší Online kurz

Najlepšie hodnotený Online kurz

Foto knihy LayFlat

Kvalitná fotokniha LayFlat
Foto príslušenstvo

Foto obraz na plátne

Working Hours

  • Monday9am - 6pm
  • Tuesday9am - 6pm
  • Wednesday9am - 6pm
  • Thursday9am - 6pm
  • Friday9am - 6pm
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
Teachers